Vedtægter

OGK Seniorgolf2

                               Vedtægter for Seniorklubben,  Odder Golfklub

 

                                            §1 , Formål

1.1   Seniorklubben har som formål, at skabe sportslige og sociale relationer under uhøjtidelige
         og afslappede former.

1.2  Der afvikles en række 18- og 9-hullers golfturneringer hver onsdag hele året (undtagen i
        juli måned).

1.3  Såvel 18- som 9-hullers deltagerne møder samtidig i.h.t. turneringsproportionerne.

1.4  Herudover afvikles der turneringer med venskabsklubber, samt udflugter til danske golf-
        klubber.

1.5  Der spilles ”normal” golf i perioden april – oktober, og vintergolf i perioden november -
        marts.

 

                                            § 2, Optagelse i Seniorklubben

2.1  Medlemskab af Seniorklubben forudsætter fuldt medlemskab af Odder Golfklub. Der kan
        maksimalt optages 200 medlemmer i Seniorklubben. Når det antal er nået, vil de efterføl-
        gende blive noteret på venteliste.

2.2  I perioden 1. marts til 31. marts skal alle medlemmer forny deres medlemskab ved at fremsende eller indlevere en indmeldelsesblanket til klubbens kasserer, samt indbetale årskontingent på klubbens bankkonto. Indmeldelsesblanketten kan udskrives fra klubbens hjemmeside.

                                            §3,  Kriterier for optagelse

 

Mænd

Kvinder

HCP-begrænsning

Banetilladelse og HCP 54 *

Banetilladelse og HCP 54 *

Alderskriterium

60 år *   

55 år *

*Ved parforhold skal

Begge parter skal opfylde både

alder og HCP-kriteriet

                                            § 4, Fortrinsret til medlemskab af Seniorklubben

4.1  De, der har været medlemmer året forud - samt deres evt. ægtefælle/samlever, som er regi-
        streret på ventelisten – har fortrinsret, også selvom sidstnævnte måtte medføre lidt flere end
        200 medlemmer.

4.2  Ægtepar/samlever skal begge være registreret på ventelisten. Hvis kun den ene part er på ven-
       telisten, medfører dette ikke medlemskab for den anden part i det samme år, men først året
       efter.  

 

                                            § 5, Nye medlemmer

5.1  Nye medlemmer kan optages i Seniorklubben i perioden 1. april - 31. maj. Det er dog en betingelse, at klubben overholder det maksimale antal medlemmer. Er der plads, vil de første på ventelisten i rækkefølge blive tilbudt medlemskab af Seniorklubben.

5.2  Tilmelding til ventelisten er muligt hele året.  Fremsend oplysning om medlemsnummer, fulde
        navn, mailadresse, telefonnummer, HCP-handicap og fødselsdag/år til Seniorklubben.

                                            § 6, Passivt medlemskab

6.1  Medlemmer, der opnår passivt medlemskab af Odder Golfklub, kan tilsvarende opnå passivt
        medlemskab af Seniorklubben.

6.2  Ved passivt medlemskab er det ikke muligt, at deltage i Seniorklubbens aktiviteter, men til
        gengæld betales der ikke kontingent.

 

                                            § 7,  Organisation

7.1  Der afholdes generalforsamling hvert år den sidste onsdag i oktober måned med  følgende
        dagsorden:

        1)  Valg af dirigent
        2)  Beretning for året
        3)  Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
        4)  Forslag fra udvalget
        5)  Forslag fra medlemmerne
        6)  Kontingent for det kommende år
        7)  Valg til udvalget, samt evt. suppleant
        8)  Valg af revisor
        9)  Pokaler
      10)  eventuelt

7.2  På generalforsamlingen afgøres Seniorklubbens vigtigste anliggender

7.3  Indkaldelse og dagsorden skal i rimelig tid fremsendes til medlemmerne

7.4  Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer

7.5  Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt

7.6  Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
       skriftlige, og udvalget i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

7.7  Forslag fra udvalget og årsregnskabet offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage før
        generalforsamlingen

7.8  På generalforsamlingen vælges der i lige år 3 udvalgsmedlemmer og i ulige år 4 udvalgsmed-
       lemmer til udvalget

7.9  Hvert udvalgsmedlem er på valg hvert andet år. Det er muligt at modtage genvalg

7.10  Udvalget kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.

7.11  Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer udvalget sig med valg af formand, næst-
          formand, kasserer, sekretær og 3 udvalgsmedlemmer

7.12  Det er udvalgets opgave og ansvar, at udvikle det sportslige og sociale samvær ved at afholde
          fællesspisninger, onsdagsturneringer, venskabsturneringer, og udflugter til danske baner,
          samt præmieadministration, klubkontakt, m.v.

7.13  Der er nedsat et underudvalg for udenlandske oplevelser. Seniorklubben er ikke økonomisk
          ansvarlig for underudvalgets aktiviteter

7.14  Endvidere er der valgt 2 kontaktpersoner (fra udvalget), som skal have kontaktes til Odder
          Golfklubs bestyrelse/baneudvalgsformand, med henblik på evt. småforbedringer, ændringer
          eller klager over banen.

 

                                            § 8  Turneringsproportioner

Periode

Seneste mødetid

Starttid

April – september

Kl.  07.35

Kl. 08.00

Oktober

Kl.  08.20

Kl. 08.45

November – marts

Kl.  08.35

Kl. 09.00

                        

8.1  Turneringer, udflugter m.m. som kræver tilmelding (se programmet på hjemmesiden) skal
        ske via Golfbox og betaling skal ske via Netbank.

8.2  Korrekt udfyldt scorekort (læseligt) skal være indleveret senest 25 minutter før start, og
       umiddelbart efter afslutning af runden

8.3  Turneringerne afvikles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende golfregler, udgi-
        vet af ”R & A of St. Andrews” samt Odder Golfklubs betingelser.

 

                                            § 9, Rækkeinddeling/HCP-index

9.1  I sommerperioden fra april til og med oktober afvikles alle turneringer i 3 rækker (A, B og C
        rækken), samt en evt. 9-hullers række.

9.2  I vinterperioden fra november til og med marts afvikles alle turneringer i 2 rækker (A og B
       rækken). Dette kan dog ændres afhængig af vinterbanens udlægning og rating.

9.3  Inddelingen – ud fra HCP-index – mellem de enkelte rækker fastlægges af udvalget, og det
        tilstræbes, at alle rækker er lige store.

 

                                            § 10  WHS handicap

10.1  Alle turneringer i SeniorKlubben spilles i hehold til WHS, og medlemmernes HCP reguleres
        efter gældende WHS-regler.

 

                                            § 11,  WHS handicap

11.1  Der henvises til gældende regler fra DGU, samt §10.

 

                                            § 12,  Præmier

12.1  Der vil være præmieuddeling umiddelbart efter hver turnering. Med baggrund i det sociale
          samvær forudsættes, at man er personligt tilstede ved præmieoverrækkelsen. Er præmie-
          modtageren fraværende udgår præmien

12.2  Præmiernes antal og størrelse fastsættes af udvalget, og fordeles i hver række i forhold til
          deltagerantallet den pågældende turneringsdag. Ved point- eller slaglighed, vil det laveste
          HCP være afgørende for placeringen. Hvis også dette er ens, afgøres placeringen efter de
          sidste 9 huller, sidste 6 huller, sidste 3 huller, og herefter ved lodtrækning

12.3  Man kan ikke modtage præmie, hvis man ikke spiller WHS på dagen.

 

                                            § 13,  Kontingent/turneringsfee

13.1  Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, og det gælder fra 1. april til
          31. marts i det efterfølgende år.

13.2  Kontingentet dækker deltagelse i alle almindelige onsdagsturneringer, både sommer og
          vinter (inkl. den lille ”starter”, som vi får i vintersæsonen).

13. 3  Kontingentet anvendes til præmier, tilskud til turneringer på danske baner, markering af 70- og
           80 års fødselsdage, julefrokost, administration og en ”starter” i vinterhalvåret.

13.4  Ved deltagelse i udflugter, spisninger m.v. betales et særskilt fee, jf. opslag

 

                                                          §14,  Ventelistemedlemmer

14.1  Alle medlemmer på Seniorklubbens venteliste tilbydes at deltage i et antal golfturneringer i
          løbet af sæsonen. Deltagelse skal ske ved henvendelse til VL Gruppe 1, som er ansvarlig for afvik-
          lingen af disse turneringer.

14.2  VL Gruppe 1 er ikke en ekstra Seniorklub, men en gruppe af ventelistemedlemmer, som ønsker
          at deltage i nævnte turneringer. Derfor skal VL Gruppe 1 forstås som en aktivering af ventelistens
          medlemmer, indtil de bliver overført til Seniorklubben

14.3  Der er ingen vedtægter for VL Gruppe 1, der ledes af en styregruppe på 4 medlemmer (se hjemme-
          siden)

14.4  Det er fortsat Seniorklubben, der har ejerskabet og administrationen af ventelisten    

14.5  Herudover vil der – mod betaling af et af udvalget fastsat fee – for VL Gruppe 1 `s medlemmer være
          mulighed for at deltage i Seniorklubbens golfturneringer i vinterhalvåret. Anmodning om deltagelse
          kan ske ved henvendelse til Seniorklubben.   

 

Således vedtaget på generalforsamlingen, den 31. oktober 2018.  

Revidering vedtaget på generalforsamlingen, den 30. oktober 2019.

Ændringer vedtaget på generalforsamling, den 27. okt. 2021.